Gŵyl yn mynd yn rhithiol i dalu gwrogaeth i’r telynor byd-enwog Osian Ellis

12 Mar 2021

Bydd gŵyl gerddoriaeth nodedig sy’n mynd yn rhithiol am y tro cyntaf yn ei hanes yn talu gwrogaeth i’r telynor byd-enwog Osian Ellis a fu farw yn gynharach eleni.

Bu’n rhaid canslo Gŵyl Delynau Cymru 2020 ar y funud olaf yn dilyn y pandemig Coronafeirws ond eleni mae’r trefnwyr yn benderfynol y bydd y sioe yn mynd yn ei blaen.

Mewn ymdrech arwrol o ddyfeisgarwch a gwybodaeth dechnegol yn eu pencadlys yng Nghaernarfon, llwyddodd Canolfan Gerdd William Mathias ffordd i symud rhaglen gyfan digwyddiadau’r ŵyl ar-lein.

Roeddent yn fwy penderfynol nag erioed y dylai gŵyl 2021 ar Fawrth 30 a 31 fynd yn ei blaen oherwydd ei bod yn cael ei llwyfannu i gofio am Osian Ellis, a fu farw ym mis Ionawr eleni, yn 92 oed.

Bydd yr ŵyl hefyd yn talu teyrnged i ddwy delynores enwog arall a fu farw yn ystod y 12 mis diwethaf, sef Ann Griffiths a Mair Jones.

Fel rheol mi fyddai’r digwyddiad yn cael ei lwyfannu’n fyw yn Galeri, Caernarfon, ond mae’r pandemig presennol a rheolau’r cyfnod clo yn gwneud hyn yn amhosibl.

Y gobaith yw y bydd yr ŵyl yn cyrraedd cynulleidfa hyd yn oed yn ehangach eleni gyda thelynorion dawnus o Hong Kong, Patagonia ac Iwerddon yn ysu i gymryd rhan.

Bydd cyngerdd yr ŵyl yn cynnwys perfformiad o gyfansoddiad olaf Osian Ellis a ysgrifennwyd yn 2019, Lachrymae (Dagrau), gan ei gyfarwyddwr, Elinor Bennett.

Bydd ei chyn-ddisgybl yng Nghanolfan Gerdd William Mathias, Elen Hydref, yn ymuno â hi i berfformio “Clymau Cytgerdd” ar gyfer dwy delyn gan Osian Ellis. Bydd Elen Hydref hefyd yn chwarae ‘Suite for Harp’ gan Benjamin Britten a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer Osian Ellis.

Bydd telynores Gymreig arall sydd wedi ennill bri rhyngwladol, Sioned Williams, yn rhoi perfformiad o eiriau a cherddoriaeth fydd yn myfyrio ar yr ysbrydoliaeth a gafodd gan diwtoriaid gan gynnwys Osian, Mair Jones ac Ann Griffiths.

Mae’r wyl hefyd yn cynnwys recordiad o ddarlith a draddodwyd gan Osian Ellis yng Ngŵyl Delynau Cymru 2017 am y cyfnod a dreuliodd yn cydweithio â Benjamin Britten, a bydd sesiynau arbennig hefyd lle bydd ffrindiau, cydweithwyr a chyd-gerddorion yn talu teyrnged i Osian

Dywedodd Meinir Llwyd Roberts, cyfarwyddwr Canolfan Gerdd William Mathias: “Canlyniad y symud ar-lein yw ein bod yn agor yr ŵyl i gyfranogwyr o bob cwr o’r byd gan alluogi telynorion o Gymru a gwledydd eraill i ymuno â’r sesiynau tiwtora ar-lein a fydd yn rhan allweddol o’r rhaglen.

“Rydyn ni eisoes wedi cael cais i gymryd  rhan gan delynores yn Hong Kong ac mae yna ddisgybl ifanc arall o Gymru ym Mhatagonia, yn yr Ariannin, yn hynod awyddus i gymryd rhan hefyd.”

“Mae’r ŵyl yn cynnig cyfle i ddechreuwyr a thelynorion mwy datblygedig o bob oed ddysgu gan y goreuon”

Gallant wneud cais i gymryd rhan mewn gweithdai grŵp 90 munud a addysgir gan diwtoriaid proffesiynol arbennig a gafodd eu dysgu gan Osian Ellis ar ryw adeg yn eu gyrfa gerddorol, sef Elinor Bennett, ei chyn-ddisgybl Elen Hydref ac Ann Jones.

Bydd y tiwtor telyn, Ann Jones, a oedd yn un o ddisgyblion Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yn gyn-brif delynores gyda Cherddorfa Radio RTE yn Nulyn, yn goresgyn cyfyngiadau teithio’r cyfnod clo trwy roi gwersi ar-lein yn uniongyrchol o’i chartref yn Iwerddon.

Roedd Elinor Bennett yn arbennig o awyddus i ŵyl 2021 fynd yn ei blaen fel y gallai hi ac eraill dalu eu teyrngedau personol i Osian Ellis a oedd yn Llywydd Anrhydeddus yr ŵyl.

Roedd yn gerddor hynod ddawnus o oed ifanc a thyfodd i fyny i fod yn delynor, athro, cyfansoddwr a threfnydd rhyngwladol rhagorol. Roedd yn brif delynor Cerddorfa Symffoni Llundain a chafodd yr anrhydedd o gael y cyfansoddwr clasurol Benjamin Britten yn ysgrifennu gweithiau yn arbennig ar ei gyfer.

Mae cenedlaethau o delynorion a gafodd eu hysbrydoli ganddo wedi mynd ymlaen i ddysgu myfyrwyr ifanc eu hunain.

Roedd Elinor yn un o’i ddisgyblion yn yr Academi Gerdd Frenhinol, ac ar ol gradio o’r Academi aeth ymlaen i fod yn unawdydd telyn amlwg, yn hyfforddwr meistr a sylfaenydd Coleg Telyn Cymru.

Mae hi wedi perfformio’n rheolaidd gyda Cherddorfa Siambr Lloegr, Cerddorfa Symffoni Llundain a Cherddorfa’r Philharmonia, yn ogystal â rhoi datganiadau ar y radio a’r teledu.

Meddai: “Rwy’n gyffrous iawn bod yr ŵyl yn gallu cael ei llwyfannu a’r gobaith o allu cyrraedd cynulleidfa fyd-eang drwy’r dechnoleg ar-lein sy’n cael ei defnyddio eleni. Mae’r cymorth technegol a gefais gan staff CGWM wedi bod yn amhrisiadwy. Maen nhw wedi goresgyn pob math o rwystrau i wneud i hyn ddigwydd.”

Bydd Elinor yn cynnal dosbarth meistr ar-lein a bydd cyfle hefyd i delynorion o raddau 1-7 ymuno â dosbarthiadau Zoom ar-lein mewn grwpiau bach gydag un o diwtoriaid y delyn, Ann Jones, Elen Hydref ac Elinor ei hun.

Meddai: “Er mwyn gwneud pethau’n haws eleni rydym yn gofyn i gyfranogwyr y gweithdai anfon recordiadau o’r darnau y maent yn eu dysgu atom fel y gall y tiwtoriaid wrando ar eu perfformiadau ymlaen llaw. Bydd hyn yn sicrhau bod pob telynor yn cael y budd mwyaf o’r dosbarthiadau a bydd hefyd yn ddarpariaeth wrth gefn rhagorol, rhag ofn y ceir unrhyw broblemau cysylltu neu anawsterau eraill ar y diwrnod.”

Erthyglau Arall

Edrych yn ôl dros yr Ŵyl Delynau Ryngwladol yn 2023

Edrych yn ôl dros yr Ŵyl Delynau Ryngwladol yn 2023

Neges gan Elinor Bennett Cyfarwyddwr ArtistigTachwedd 2022Cynhelir pumed Ŵyl Delynau Ryngwladol Cymru yn Galeri Caernarfon o’r 5-11 o Ebrill 2023, a chawn gyfle euraid i ddod â phobl at ei gilydd i gael eu hysbrydoli gan gerddoriaeth telyn o ddiwylliannau amrywiol...

Elinor y delynores arbennig yn ffarwelio mewn steil

Elinor y delynores arbennig yn ffarwelio mewn steil

Bydd sylfaenydd gŵyl delynau ryngwladol yn dweud hwyl fawr mewn steil gyda ffarwel hir. Y delynores enwog Elinor Bennett fydd canol y llwyfan mewn cyngerdd arbennig i lansio Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru y gwanwyn nesaf. Cynhelir y cyngerdd lansio yn Neuadd Pritchard...

Lansio ein Gŵyl Delynau “Rhithiol” cyntaf

Lansio ein Gŵyl Delynau “Rhithiol” cyntaf

Neges gan Elinor Bennett, cyfarwyddwr artistig yr Ŵyl: Cofio – talu teyrnged – a throsglwyddo’r awen fydd prif themâu Gŵyl Delynau Cymru  eleni. Tristwch mawr oedd clywed ym mis Ionawr am farwolaeth Osian Ellis, Llywydd Anrhydeddus yr Ŵyl hon,  un o’r...

Noddwyr yr Ŵyl yn 2023